Hiệu quả từ nguồn lực xã hội hóa y tế

Khi ngân sách đầu tư của nhà nước còn hạn hẹp, xã hội hóa y tế đã giải quyết được tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, bệnh nhân nặng được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay từ tuyến dưới. Người được hưởng lợi đầu tiên là bệnh nhân, giảm tỷ lệ chuyển tuyến.