Hà Nội kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

UBND thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023.