Giáo viên tiếng Anh AI tại Hàn Quốc

Nhóm nghiên cứu tại Hàn Quốc đã phát triển một phần mềm AI dạy tiếng Anh như người thật.