Giảm 1,7% biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp trong năm 2018

Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015; Kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là những mục tiêu cụ thể nêu trong Nghị quyết 01 của Chính phủ.