Đồng Việt Nam vẫn tăng giá so với các đồng tiền khác

Theo báo cáo Chiến lược tháng 9 của nhóm phân tích thuộc Công ty Chứng khoán SSI, Đồng Việt Nam vẫn ghi nhận tăng giá so với các đồng tiền khác trong khu vực.