Đề xuất lập quỹ bảo lãnh thanh toán trái phiếu

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam vừa có văn bản đề xuất xây dựng loại trái phiếu do các ngân hàng kinh doanh hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh phát hành và được Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh thanh toán.