Đề xuất giãn chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải từ bây giờ

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét chỉ đạo, cho phép thực hiện giãn chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại.