Đạp xe thắp sáng cây thông Noel

Trong bối cảnh kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng, chính quyền Italy đã sử dụng những cây thông được thắp sáng bằng nguồn năng lượng từ sức đạp xe của người dân.