COVID-19 chính thức thành bệnh truyền nhiễm nhóm B

Khi COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B có nghĩa COVID-19 chỉ là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không phải là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm nữa.