Có 982 cơ quan báo, tạp chí được cấp phép hoạt động

Tính tới tháng 6/2017, cả nước có 982 cơ quan báo, tạp chí được cấp phép hoạt động.