Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do công ty lập không được kiểm toán.