Chỉ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được cấp phép cho lao động nước ngoài

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đầu mối duy nhất được cấp phép cho lao động nước ngoài. Đây là nội dung trong Nghị định mới của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành.