Chấn chỉnh công tác tổ chức đấu thầu

Bộ Y tế vừa có băn bản gửi các đơn vị trực thuộc bộ, các chương trình, dự án chấn chỉnh, tăng cường năng lực và hiệu quả công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Theo đó, các đơn vị y tế phải rà soát, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tránh tình trạng đưa ra các yêu cầu, tiêu chí mang tính chất chủ quan, không bảo đảm sự cạnh tranh.