Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải quản trị rủi ro

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực hiện đúng quy định pháp luật về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.