Bộ Y tế sẽ đẩy nhanh việc cập nhật hướng dẫn điều trị COVID-19

Trong tuần này, hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế sẽ họp rà soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay.