Bộ Giao thông vận tải thông tin về tổ hợp ga Ngọc Hồi, Hà Nội

Tổ hợp ga Ngọc Hồi thuộc tuyến đường sắt đô thị Ngọc Hồi - Yên Viên của TP Hà Nội, hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện báo cáo đầu kỳ và đang làm việc, lấy ý kiến của thành phố Hà Nội để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, tiến độ dự kiến hoàn thành trong năm 2024.