12 khoản tiền tăng lên khi tăng lương cơ sở

Theo Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2023 lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Kéo theo đó, cũng từ ngày 1/7/2023 sẽ có 12 khoản tiền tăng lên theo mức tăng của lương cơ sở.